Login

ประเมินบันฑิต > ประเมินบันฑิต

ประเมินบันฑิต

เอกสารประเมินหลักสูตรฯ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม/วฉท, ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แพทย์ประจำบ้าน), ผู้ใช้บัณฑิต, อาจารย์)

เอกสารประเมินหลักสูตรฯ สำหรับบัณฑิต

โปรดส่งเอกสารที่ คุณศิวาพร ขวัญเสน่ห์ 

โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-366869 โทรสาร: 043-366870

 

   
By :   drปริวัฒน์ ภู่เงิน